POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach i w związku z niniejszą Umową jest Rafał Pulak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Pulak, ul. Kazimierza Brodzińskiego 25/6, 43-600 Jaworzno, nr telefonu: 883-922-942, adres e-mail: pulak.fotografia@gmail.com
 2. Administrator danych osobowych w ramach i w związku z niniejszą Umową przetwarza dane osobowe
  w następujących celach:
 3. w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w celach dowodowych, stanowiących realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, stanowiących realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Dane osobowe przetwarzane w ramach i w związku z niniejszą Umową będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres nie dłuższy niż okres wskazany właściwymi przepisami prawa w zakresie przedawnienia roszczeń.
 8. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach i w związku z niniejszą Umową mogą być podmioty przetwarzające, działające w imieniu i na rzecz Administratora danych osobowych, takie jak kancelaria rachunkowa, administratorzy internetowych galerii zdjęć, podmioty działające na zlecenie Administratora danych osobowych, takie jak kancelaria prawnicza, jak również podmioty uprawnione
  do żądania udostępnienia im danych osobowych na podstawie przepisów prawa, takie jak urząd skarbowy, komornik sądowy.
 9. W stosunku do danych osobowych przetwarzanych w ramach i w związku z niniejszą Umową, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać następujące uprawnienia:
 10. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 11. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 12. prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych (tylko w sytuacjach wskazanych w treści RODO);
 13. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (tylko w sytuacjach wskazanych
  w treści RODO);
 14. prawo do przenoszenia danych (tylko w sytuacjach wskazanych w treści RODO);
 15. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Podanie danych osobowych Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowego zawarcia i realizacji niniejszej Umowy.

Opowiedzcie nam o Waszych wymarzonych zdjęciach!